Hoe kom je tot doelmatige zorg?

Is er één definitie van doelmatigheid?

Wat betekent doelmatige zorgverlening?

Equalis vindt dat alle partijen doelmatigheid na moeten streven. Doelmatige zorg betekent echter voor alle partijen in de zorg iets anders. Daarom is het van belang om met elkaar afspraken te maken over de wijze waarop doelmatigheid nagestreefd wordt, gegeven de belangen van alle stakeholders.

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben een beperkt budget waarvoor ze de zorg en ondersteuning voor hun verzekerden/inwoners moeten regelen. Zorgaanbieders moeten deze doelmatige zorg en ondersteuning aan hun cliënten leveren, zodat ze het door de gemeenten en de zorgverzekeraars beschikbaar gestelde budget efficiënt besteden. De cliënt wil zo goed mogelijke zorg, terwijl de gezonde verzekerde een lage premie wil (en de zekerheid dat hij goede zorg krijgt op het moment dat hij wel zorg of ondersteuning nodig heeft).

Bij het meten van doelmatigheid moet een afweging gemaakt worden tussen kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg. Equalis helpt bij het maken van deze afwegingen.


“De samenwerking is zeer goed verlopen. Er is kritisch gekeken naar wat er beter kan, maar tevens ook respect voor hoe bepaalde zaken lopen. En ook belangrijk: het resultaat was goed en op tijd.”
Tessa de Bruijn, Beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland
 

Wat doet Equalis voor doelmatige zorg?

Equalis brengt partijen bij elkaar om tot een gezamenlijke definitie van doelmatige zorg te komen. Op basis van deze definitie kunnen partijen de doelmatigheid van de zorg meten en daarmee tot betere afwegingen komen. Ook kunnen partijen tot gezamenlijke afspraken komen om een doelmatigheidscyclus af te spreken en een eerlijke verdeling afspreken over de te behalen doelmatigheidswinsten.

Equalis helpt partijen om de doelmatigheid te meten, de meting te valideren, afspraken te maken over het opzetten van een doelmatigheidscyclus en om afspraken te maken over de verdeling van de doelmatigheidswinsten. Hiervoor brengt Equalis kennis in over:

  • de werking van het Nederlandse zorgstelsel (o.a. bekostiging en risicoverevening).
  • het opstellen en meten van goede indicatoren (indicatorstandaard)
  • het gebruik van gegevens, statistiek, gegevensverwerking en casemixcorrectie
  • zorginkoop en -verkoop en mogelijkheden voor contractering (duurzaam contracteren)

Hoe kom je tot een doelmatigheidsmeting?

1. Stakeholders identificeren en betrekken
Welke partijen merken de effecten van een eventuele doelmatigheidsverbetering die bereikt wordt? In een stakeholdersanalyse met de opdrachtgever gaan we na wat de belangen van de verschillende stakeholders zijn van het bereiken van een doelmatigheidsverbetering. Deze partijen betrekken we in de rest van de stappen.

2. Definiëren van doelmatigheid
Wij hanteren een algemene definitie van doelmatigheid op basis van de publieke belangen, kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Met de stakeholders stellen we een specifieke en meetbare definitie van doelmatigheid vast. We stellen een ‘proof of concept’ op voor de methode voor het vaststellen van de doelmatigheidsindicator.

3. Gegevens verzamelen
De ervaring leert dat deze stap veel tijd kost. Bij de gegevensuitvraag spelen privacy en compliance een grote rol. We stellen daarom de gegevensuitvraag zo op dat alleen gegevens uitgevraagd worden die noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Bij voorkeur gaat het om geaggregeerde gegevens.

4. Berekenen doelmatigheidsindicatoren
We berekenen de eerder vastgestelde doelmatigheidsindicatoren op basis van de uitgevraagde gegevens. Tijdens eerdere projecten hebben we gemerkt dat gedurende de analyses steeds nieuwe vragen opgeroepen worden en dat ook aanvullende keuzes in de vormgeving van de analyses noodzakelijk zijn. We maken de keuzes in overleg met de stakeholders.

5. Valideren van berekeningen
Een belangrijke stap is om te toetsen of de uitgevoerde berekeningen valide zijn. Zodra de berekeningen tot consequenties in de financiering leiden moet 100% zekerheid bestaan over de resultaten. Hiervoor voeren we gevoeligheidsanalyses uit en hanteren we een vier-ogen principe.

6. Doelmatigheidscyclus opstellen
Een eenmalige stap van de berekening van de doelmatigheidsindicator leidt niet tot verbetering van de doelmatigheid. Hiervoor moet een doelmatigheidscyclus worden ingericht. Equalis helpt hier met de tooling en het inrichten van het proces. (Zie hiervoor ook de case datagedreven werken).

Meer weten over deze case?
Bel of mail Lieke Boonen
Of bekijk één van onze andere cases
Bel of mail
Lieke Boonen