Jaarlijkse rapportage Pgb opgenomen in kamerbrief

Analyse van de vragenlijsten pgb huisbezoeken geeft zorgkantoren inzicht in voor hen belangrijke thema’s van het pgb

Equalis onderzoek naar ervaringen van de pgb-houders en de huisbezoekers

Jaarlijks wordt in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onderzoek gedaan naar de ‘PGB-huisbezoeken’. Het onderzoek, dat zich richt op de erva-ringen van de pgb-houders en waarnemingen van de huisbezoekers, is ook dit jaar door Equalis uitgevoerd. Begin november werd de rapportage opgenomen in de kamerbrief met betrekking tot ‘Voortgangsrapportage pgb’ van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

De huisbezoeken hebben een dubbele functie voor de zorgkantoren: service en controle. Waar dit jaren geleden vooral ter controle was of de regels rondom het pgb voldoende werden nageleefd, schuift de focus van de vragen steeds meer op richting service. Zo kunnen het zorgkantoor en de pgb houder samen kijken wat er goed en minder goed gaat en hoe het zorgkantoor kan onder-steunen of ingrijpen waar nodig.

Onderdeel van het huisbezoek is de pgb vragenlijst, die zowel functioneert als leidraad tijdens het gesprek van de huisbezoeker met de (verantwoordelijke over de) pgb houder, als ook het gestructureerd verzamelen van gegevens voor de rapportage. Deze vragenlijst gaat over de vier thema’s die voor het zorgkantoor belangrijk zijn: regie over administratie en zorgverlening, tevreden-heid over het zorgkantoor, passende zorg, en feitelijke levering. Uit ons onder-zoek blijkt o.a. dat 80% van de budgethouders tevreden is over de ondersteu-ning door het zorgkantoor en dat het aandeel budgethouders waarbij sprake is van een onverantwoorde situatie ten opzichte van vorig jaar is afgenomen van 7% naar 2%. Wil je meer weten? De belangrijkste conclusies per thema vind je overzichtelijk aan het begin van ons rapport.

De ingevulde vragenlijsten verzamelen wij via de zorgkantoren, die ieder hun eigen dataset aanleveren. Om te zorgen dat de data compleet en correct is, voeren wij diverse controles uit en houden we nauw contact met de zorgkan-toren middels diverse werkgroep sessies. Pas wanneer wij zeker weten dat al-les klopt, gaan we over tot de analyse.

Tijdens de analyses hebben wij regelmatig contact gehad met de zorgkanto-ren om de resultaten te bespreken. Vaak in de vorm van een gezamenlijke on-line sessie waarin we onder andere de volgende zaken bespraken: Welke resul-taten vallen op? Wat zou een verklaring kunnen zijn voor een resultaat? Loop je ergens tegenaan? Wij vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat de mensen die er het meest vanaf weten vanuit de praktijk, een rol hebben in het vormen van de conclusies in de rapportage.

Tijdens het proces bleek dat de zorgkantoren graag de vragenlijst verder wil-den verbeteren om tot betere inzichten te kunnen komen. Zo kwam bijvoor-beeld naar voren dat het wel erg veel vragen waren en dat de vragen niet altijd even duidelijk geformuleerd waren. Wij zijn vervolgens samen met de zorgkan-toren een traject gestart om de vragenlijst opnieuw in te richten, zodat de juiste informatie naar boven komt en het gebruiksvriendelijker is voor de huis-bezoekers. In 2021 gaan de zorgkantoren hiermee aan de slag.

Alle resultaten en conclusies zijn terug te vinden in het rapport ‘Zorg voor pgb’s – Analyse van de informatie uit de huisbezoeken van 2018 en 2019’ die als bijlage bij de kamerbrief over de Voortgangsrapportage pgb is toegevoegd. Zie hiervoor de link op de website https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/03/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-pgb.

Heb je vragen over dit onderwerp?
Bel of mail Indya Duivenbode
Bel of mail
Indya Duivenbode