Minister De Jonge deelt de resultaten van Equalis onderzoek wijkverpleging

Zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars belangrijke verklaring voor onderschrijding kader

Resultaten onderzoek naar de onderschrijdingen in het financieel kader wijkverpleging

Minister De Jonge deelt de resultaten van het kwalitatief onderzoek wat door Equalis is uitgevoerd naar de onderschrijdingen in het financieel kader wijkverpleging voor het zorgdebat met de tweede kamer op 15 juni.

Ons onderzoek laat zien dat met name het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars, de scherpere discussie die gevoerd wordt over rechtmatigheid in combinatie met de verschuiving van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en in mindere mate de toenemende arbeidsmarktproblematiek de belangrijkste verklaringen vormen voor de onderschrijding op het financieel kader wijkverpleging. Op basis van het kwalitatieve onderzoek is het niet mogelijk om in kwantitatieve bevindingen uit te drukken in hoeverre de onderschrijding heeft geleid tot onvoldoende toegang. Wel zien we dat de gevonden verklaringen voor de onderschrijding van invloed zijn (geweest) op het aanbod van zorg. Cliënten met een complexe zorgvraag hebben moeite om passende zorg te vinden en zorg wordt niet altijd in samenhang aangeboden (een integrale aanpak is lastig vanwege de scherpere discussie rondom rechtmatigheid). Dit heeft dus ook invloed op de toegang en het aantal uren geleverde zorg. Wat opvalt zijn de grote regionale verschillen. Het verdient de aanbeveling om deze verschillen nader in kaart te brengen en vanuit daar inzicht te krijgen in wat de achterliggende reden is van deze verschillen.

Zie voor de brief van de minister en het Equalis onderzoek: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2020/06/10/kamerbrief-resultaten-onderzoek-financieel-kader-wijkverpleging

Heb je vragen over dit onderzoek?
Bel of mail Lieke Boonen
Bel of mail
Lieke Boonen