Geert van der Schoor

Geert.van.der.Schoor@Equalis.nl +31 6 2013 5263

Strategisch Partner

Geert werkt met humor en plezier, bereikt resultaat en verbindt bestuur, beleid en uitvoering

Geert is strategisch partner bij Equalis op het sociale domein. Hij is bestuurs – en organisatiekundige en met zijn ervaring in het veiligheids- en sociaal domein bij verschillende gemeenten is hij uitstekend thuis in gemeentelijke processen en verhoudingen. Hij werkte onder andere voor VNG en diverse gemeenten, vaak in ketenbenadering met zorgkantoren, zorgaanbieders en cliënt organisaties. Voor VNG en VWS leidde hij verschillende landelijke pilot projecten op gebied van doelmatige en rechtmatige zorg in het sociaal domein. Geert heeft daarnaast bij gemeenten gewerkt aan de wijkgerichte aanpak en inrichting Toegang Wmo, vorming van multidisciplinaire wijkteams en ketenaanpak risicojeugd. Geert kent de praktijk van de Toegang goed als trainer, onder andere op gebied van resultaat indicering en Pgb.

 

Zijn motto is sturen op de juiste zorg op de juiste plek passend bij de cliënt. Dat vraagt gedeeld inzicht tussen gemeente en ketenpartners. Inzicht in de mogelijkheden van preventie en inzicht in de te verwachten vraag naar en kosten van de zorg. Een data-gedreven aanpak helpt om dat inzicht te verkrijgen en er dan naar te handelen. Geert is ervaren trainer om gemeenten van inzicht naar aanpak te begeleiden. Want data hebben pas impact voor een gemeente als er wat verandert in de relatie met de cliënt, de maatschappelijke partner of de zorgaanbieder.

 
Case
Data gedreven werken in het sociaal domein
bekijk case