Voorstel voor alternatief classificatiesysteem in de paramedie

Equalis helpt partijen bij creëren van draagvlak

In de paramedische sector wordt gebruik gemaakt van het Diagnosecoderingssysteem Paramedische Hulp (DCSPH) om de locatie en de aard van het probleem van de patiënt vast te leggen. De huidige vormgeving van de DCSPH leidt er echter toe dat patiënten niet eenduidig in een klasse worden ingedeeld en daardoor binnen een klasse sprake is van grote diversiteit. Bijgevolg is dat de DCSPH maar beperkt toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en voor de behandelaar bij het leveren van zorg. In het hoofdlijnenakkoord paramedische zorg (2017-2018) is daarom afgesproken dat onderzocht moet worden of uniformering van de DCSPH een oplossing biedt of dat er een alternatief ontwikkeld moet worden voor de DCSPH.

In opdracht van vertegenwoordigers van het hoofdlijnenakkoord (patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS) heeft Equalis zich samen met partijen in de paramedische zorg over het mogelijke alternatief gebogen. De uniformering is door stakeholders zelf opgepakt. Stakeholders hebben verschillende belangen bij zo’n coderingssysteem, die niet altijd in elkaars verlengde liggen. We zijn erin geslaagd om samen met paramedici, zorgverzekeraars, patiënten, overheid en overheidsinstellingen tot een breed gedragen voorstel voor een alternatief systeem te komen.

In het voorstel voor het alternatieve systeem wordt de International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) gecombineerd met de International Classification of Primary Care (ICPC). Hierdoor kunnen zowel het algeheel functioneren van het individu, als specifieke klachten en diagnose worden vastgelegd. Het speelt daarmee in op de gebruikelijke denkwijze van de paremedicus die niet vanuit diagnoses, maar vanuit een vollediger beeld van het individu redeneert. We stellen voor om technieken zoals text mining te gebruiken en de mogelijkheden van ICT systemen te benutten om administratieve lasten te beperkenAls het voorgestelde systeem wordt geïmplementeerd, levert dat voor iedere stakeholder voordelen op. Deze voordelen worden in de volgende figuur geïllustreerd:

Voordelen alternatief voor de DCSPH

 

Voor een volledig overzicht van het voorstel voor een alternatief systeem en de voordelen daarvan, verwijzen wij je naar het rapport. Hierin worden in meer detail de opzet, de uitgangspunten en de werking van het systeem beschreven, alsmede hoe het zich verhoudt tot de DCSPH en de kosten en baten van gebruik ervan. In een impactanalyse moet nog worden vastgesteld wat er nodig is om het alternatieve systeem binnen de verschillende takken van de paramedische sector te implementeren en op wat voor termijn dat mogelijk is. Op basis van de impactanalyse kunnen partijen een besluit nemen of dit nieuwe systeem daadwerkelijk ingevoerd wordt.

Het rapport is openbaar en is hier te vinden.